PRIVACYREGLEMENT.

 

Het doel van dit privacyreglement is de gebruikers en bezoekers van de website op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

Registratie: de administratie van Keerkring de Kempen

 

Lid: de natuurlijke persoon, die zich heeft gewend tot Keerkring de Kempen.

 

Artikel 2: Doel van de registratie.

Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van Keerkring de Kempen (cq. het organiseren van verschillende activiteiten in de regio).

 

Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement.

Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

 

Artikel 3. Opgenomen gegevens.

Keerkring de Kempen. verwerkt de gegevens die door haar haar leden worden aangeleverd. Dit zijn de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum en mobiel telefoonnummer.

 

Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie.

 

Artikel 5. Toegang tot de registratie.

Keerkring de Kempen. wijst de cliënt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze registratie. De cliënt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien.

Keerkring de Kempen. heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid.

 

Artikel 6: Correctierecht.

Indien een lid wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Keerkring de Kempen. Dit verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld.

 

Artikel 7. Klachten.

Indien een lid van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot V. de Poorter.

 

Artikel 8. Looptijd en inwerkingtreding.

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

Dit reglement is in werking getreden per januari 2019 en is via de website in te zien.

terug naar de hoofdpagina